See English Version

گروه های هدف و مخاطبان

گروهای هدف و مخاطبان

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی
دانشگاه  ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
كليه نهادها و ارگان  هاي سياستگذار در امور مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی
وزارتخانه  ها، سازمان  ها، كميته  ها و ستادهاي فعال در این حوزه
شهرداري  ها و سازمان  هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر
انجمن  هاي صنفي و تشكل  هاي مردم  نهاد در حوزه مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی
كليه شركت  هاي مشاور و مجري در پروژه  هاي مهندسی
كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مهندسی ، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی
شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان
سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي، بنيادمسكن و نظام مهندسي ساختمان